Zo werk je veilig met gevaarlijke stoffen in 2024

Risico's en preventieve maatregelen

Als het gaat om veiligheid op de werkplek, is het omgaan met gevaarlijke stoffen een belangrijk aspect. Een gevaarlijke stof is een stof die schadelijk kan zijn voor de gezondheid en/of het milieu. Het kan gaan om bijvoorbeeld gassen, vloeistoffen of poeders. Blootstelling aan deze stoffen kan verschillende gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

In dit artikel gaan we dieper in op onder meer:

 • Blootstelling gevaarlijke stoffen
 • Onveilige stoffen inademen
 • Stoffen register

Blootstelling aan stoffen

Blootstelling aan niet veilige stoffen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld via de huid, door inslikken of door inademen.

Inademen (van dampen, nevels of fijne deeltjes) is een van de meest voorkomende manieren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Wanneer de gevaarlijke stoffen worden ingeademd, komen ze in de longen terecht en kunnen ze schade aanrichten. Dit kan leiden tot ademhalingsproblemen, allergieën, irritatie van de ogen en neus, hoofdpijn, duizeligheid en zelfs erge ziektes.

Het is belangrijk om blootstelling aan ongewenste stoffen te voorkomen of te minimaliseren. Dit kan door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals een ademmasker, handschoenen of beschermende kleding. Bij Wijngaarden VeiligGoed bieden we verschillende soorten PBM aan om werknemers te beschermen.

Meer informatie over het gebruik van de juiste PBM? Neem contact met ons op en plan een vrijblijvende kennismaking met een adviseur.

Gevaarlijke stof

Verkeerde stoffen inademen

Hieronder een aantal tips om het inademen van bedreigende stoffen te voorkomen:

 • Ventilatie: Zorg voor goede ventilatie op de werkplek. Hierdoor worden dampen en gassen afgevoerd en wordt de kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen verminderd.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: Draag de juiste PBM zoals ademhalingsbescherming.
 • Bewustwording: Maak werknemers bewust van de gevaren van onveilige stoffen en hoe ze deze kunnen herkennen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van trainingen en instructies.
 • Opslag: Zorg ervoor dat de stoffen op de juiste manier worden opgeslagen en dat werknemers weten hoe ze hier veilig mee om kunnen gaan.

Register voor stoffen die gevaarlijk zijn

Een gevaarlijk stoffen register is een register waarin alle onveilige stoffen die op de werkplek aanwezig zijn, worden geregistreerd. Dit register is verplicht voor werkgevers om te kunnen voldoen aan de Arbowetgeving en het veiligheidsbeleid op de werkplek te waarborgen.

Het register bevat informatie over de gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn op de werkplek, de gevaren die deze stoffen met zich meebrengen en de maatregelen die genomen moeten worden om de blootstelling aan deze stoffen te voorkomen of te minimaliseren.

In het gevaarlijke stoffen register worden onder andere de volgende gegevens opgenomen:

 • De naam van de gevaarlijke stof en het gevarensymbool;
 • De hoeveelheid van de gevaarlijke stof die aanwezig is op de werkplek;
 • De risico’s van de gevaarlijke stof en de gevolgen voor de gezondheid en het milieu;
 • De maatregelen die genomen worden om de blootstelling aan de gevaarlijke stof te voorkomen of te minimaliseren, zoals PBM en ventilatie;
 • De verantwoordelijkheid voor het beheer van de stoffen en het toezicht op de naleving van de voorschriften.

Het gevaarlijke stoffen register is een belangrijk hulpmiddel bij het beheren van gevaarlijke stoffen op de werkplek en het minimaliseren van de risico’s voor werknemers. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van het register en moeten ervoor zorgen dat het register altijd actueel is en dat werknemers er toegang toe hebben.

Gevaarlijke stof

PBM Gevaarlijke stoffen

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is een belangrijk onderdeel bij het voorkomen van blootstelling aan onveilige stoffen op de werkplek. Hierbij moet worden gedacht aan adembescherming, handschoenen, beschermende kleding, oog- en gelaatsbescherming en gehoorbescherming. Het is daarbij van belang dat het juiste type PBM wordt gebruikt voor de specifieke gevaarlijke stof.

Gevaarlijke stof

Neem contact met ons op

Stoffen die gevaarlijk zijn vormen een groot risico voor de gezondheid van werknemers. Het is daarom van groot belang dat werkgevers de juiste maatregelen nemen om blootstelling aan deze stoffen te minimaliseren en zo een veilige werkomgeving te creëren.

Bij Wijngaarden VeiligGoed staan we klaar om werkgevers te helpen bij het kiezen van de juiste PBM en het geven van advies op maat. Neem daarom gerust contact met ons op en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn gevaarlijke stoffen op de werkplek?

Dat zijn materialen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of veiligheid van werknemers, zoals chemicaliën, gassen, of stoffen die brandbaar, giftig, of corrosief zijn.

Hoe kan blootstelling worden voorkomen?

Blootstelling kan worden voorkomen door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, adequate ventilatie, en het volgen van veiligheidsprocedures en -voorschriften.

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)?

PBM’s zijn uitrustingen zoals handschoenen, maskers, veiligheidsbrillen, en speciale kleding die werknemers beschermen.

Wat is een gevaarlijke stoffen register?

Dit is een document dat informatie bevat over de niet veilige stoffen in een bedrijf, inclusief hun eigenschappen, risico’s, en veiligheidsinstructies.

Waarom is training belangrijk?

Training zorgt ervoor dat werknemers bewust zijn van de risico’s en weten hoe ze veilig kunnen werken met deze stoffen, wat ongelukken en gezondheidsschade helpt voorkomen.

Gevaarlijke stof
Inhoudsopgave
Meer informatie?

Onze adviseurs helpen u graag of maken desgewenst graag een afspraak.

Tel: +31 184 434 455
Mail: info@veiliggoed.nl