Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen op de werkplek:

Risico's en preventieve maatregelen

Als het gaat om veiligheid op de werkplek, is het omgaan met gevaarlijke stoffen een belangrijk aspect. Een gevaarlijke stof is een stof die schadelijk kan zijn voor de gezondheid en/of het milieu. Het kan gaan om bijvoorbeeld gassen, vloeistoffen of poeders. Blootstelling aan deze stoffen kan verschillende gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

In dit artikel gaan we dieper in op onder meer:

 • Blootstelling gevaarlijke stoffen
 • Gevaarlijke stoffen inademen
 • Gevaarlijke stoffen register

Blootstelling gevaarlijke stoffen

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld via de huid, door inslikken of door inademen.

Inademen (van dampen, nevels of fijne deeltjes) is een van de meest voorkomende manieren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Wanneer de gevaarlijke stoffen worden ingeademd, komen ze in de longen terecht en kunnen ze schade aanrichten. Dit kan leiden tot ademhalingsproblemen, allergieën, irritatie van de ogen en neus, hoofdpijn, duizeligheid en zelfs erge ziektes.

Het is belangrijk om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen of te minimaliseren. Dit kan door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals een ademmasker, handschoenen of beschermende kleding. Bij Wijngaarden VeiligGoed bieden we verschillende soorten PBM aan om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Meer informatie over het gebruik van de juiste PBM? Neem contact met ons op en plan een vrijblijvende kennismaking met een adviseur.

Gevaarlijke stof

Gevaarlijke stoffen inademen

Het inademen van gevaarlijke stoffen kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk om te weten welke stoffen gevaarlijk zijn en hoe je blootstelling aan deze stoffen kunt voorkomen. Hieronder een aantal tips om het inademen van gevaarlijke stoffen te voorkomen:

 • Ventilatie: Zorg voor goede ventilatie op de werkplek. Hierdoor worden dampen en gassen afgevoerd en wordt de kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen verminderd.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: Draag de juiste PBM zoals ademhalingsbescherming.
 • Bewustwording: Maak werknemers bewust van de gevaren van gevaarlijke stoffen en hoe ze deze kunnen herkennen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van trainingen en instructies.
 • Opslag: Zorg ervoor dat gevaarlijke stoffen op de juiste manier worden opgeslagen en dat werknemers weten hoe ze hier veilig mee om kunnen gaan.

Gevaarlijke stoffen register

Een gevaarlijk stoffen register is een register waarin alle gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn, worden geregistreerd. Dit register is verplicht voor werkgevers om te kunnen voldoen aan de Arbowetgeving en het veiligheidsbeleid op de werkplek te waarborgen.

Het register bevat informatie over de gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn op de werkplek, de gevaren die deze stoffen met zich meebrengen en de maatregelen die genomen moeten worden om de blootstelling aan deze stoffen te voorkomen of te minimaliseren.

In het gevaarlijke stoffen register worden onder andere de volgende gegevens opgenomen:

 • De naam van de gevaarlijke stof en het gevarensymbool;
 • De hoeveelheid van de gevaarlijke stof die aanwezig is op de werkplek;
 • De risico’s van de gevaarlijke stof en de gevolgen voor de gezondheid en het milieu;
 • De maatregelen die genomen worden om de blootstelling aan de gevaarlijke stof te voorkomen of te minimaliseren, zoals PBM en ventilatie;
 • De verantwoordelijkheid voor het beheer van de gevaarlijke stoffen en het toezicht op de naleving van de voorschriften.

Het gevaarlijke stoffen register is een belangrijk hulpmiddel bij het beheren van gevaarlijke stoffen op de werkplek en het minimaliseren van de risico’s voor werknemers. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van het register en moeten ervoor zorgen dat het register altijd actueel is en dat werknemers er toegang toe hebben.

Gevaarlijke stof

PBM Gevaarlijke stoffen

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is een belangrijk onderdeel bij het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek. Hierbij moet worden gedacht aan adembescherming, handschoenen, beschermende kleding, oog- en gelaatsbescherming en gehoorbescherming. Het is daarbij van belang dat het juiste type PBM wordt gebruikt voor de specifieke gevaarlijke stof en de werkzaamheden die worden uitgevoerd.

De wet- en regelgeving omtrent het gebruik van PBM is vastgelegd in de Arbowet en het Arbobesluit. Hieronder volgen enkele belangrijke voorschriften die hierin zijn opgenomen:

Belangrijke voorschriften

 • Werkgevers zijn verplicht om risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren en op basis daarvan passende PBM beschikbaar te stellen aan werknemers.
 • Werknemers zijn verplicht om de verstrekte PBM te gebruiken conform de instructies en voorschriften die door de werkgever zijn verstrekt.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van voldoende en deugdelijke PBM en moeten zorgen voor periodieke controle en vervanging van de PBM indien nodig.
 • Werkgevers moeten werknemers instrueren over het juiste gebruik van de PBM en de werking ervan, alsmede over de gevaren en risico’s van de gevaarlijke stoffen waar zij aan worden blootgesteld.
 • Werkgevers moeten zorgen voor de beschikbaarheid van geschikte faciliteiten voor het reinigen, opslaan en onderhouden van PBM.

Bij Wijngaarden VeiligGoed hebben we een breed scala aan persoonlijke beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor verschillende soorten gevaarlijke stoffen en werkzaamheden. Daarnaast advies op maat om werkgevers te helpen bij het kiezen van de juiste PBM en geven we training van aan werknemers over het juist gebruiken van PBM.

Gevaarlijke stof

Neem contact met ons op

Gevaarlijke stoffen vormen een groot risico voor de gezondheid van werknemers. Het is daarom van groot belang dat werkgevers de juiste maatregelen nemen om blootstelling aan deze stoffen te minimaliseren en zo een veilige werkomgeving te creëren.

Bij Wijngaarden VeiligGoed staan we klaar om werkgevers te helpen bij het kiezen van de juiste PBM en het geven van advies op maat. Neem daarom gerust contact met ons op en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Gevaarlijke stof

Inhoudsopgave

Meer informatie?

Onze adviseurs helpen u graag of maken desgewenst graag een afspraak.

Tel: +31 184 434 455
Mail: info@veiliggoed.nl